23 juli 2018

Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao KPN

DialoogCNV Publieke Diensten heeft samen met de andere vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt met KPN over een nieuwe cao en Sociaal Plan. Het plan is inmiddels ter stemming voorgelegd aan de leden.

Met KPN is afgesproken dat het Sociaal Plan ongewijzigd wordt verlengd van 1 juli jongstleden tot en met 31 december 2018. De cao wordt eveneens ongewijzigd verlengd met uitzondering van de lonen en de loonschalen. Deze worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 verhoogd met 1% in het hart van de matrix.

Onderhandelingsproces
Er is de afgelopen periode zeer veelvuldig overleg geweest tussen CNV Publieke Diensten, de andere vakbonden en KPN. Hoewel deze gesprekken in een goede sfeer zijn verlopen, bleek dat er inhoudelijk forse verschillen van inzicht bestaan. De afgelopen periode zijn deze duidelijk benoemd en besproken, maar het vergt op dit moment nog meer tijd om inhoudelijk tot elkaar te komen. In dit proces heeft ook niet meegeholpen dat er bij KPN een nieuwe CEO en CHRO zijn gekomen.

Waardering resultaat
Graag zouden wij met KPN bredere afspraken maken over arbeidsvoorwaarden, loopbaanbeleid, generatiepact, combinatie werk/ privé enzovoorts. Dit blijkt helaas nog niet mogelijk. Daarnaast hadden we ook het Sociaal Plan voor langere tijd ongewijzigd willen verlengen. Dit bleek voor nu echter ook een brug te ver.

Stemmen
Het is nu aan de leden om te stemmen over het onderhandelaarsakkoord.