31 maart 2017

Overleg nieuwe cao APG gestart

APG staat de komende jaren voor de opdracht om in een complexe en veranderende markt een concurrerend productaanbod te bieden om zo de klanten een optimale dienstverlening te kunnen garanderen. De snelheid waarmee op interne en externe ontwikkelingen moet worden ingespeeld, vraagt een kwaliteitsimpuls en veranderpotentieel van medewerkers. Vaststaat dat veranderingen binnen APG aan de orde van de dag zullen zijn en blijven. De komende tijd zullen innovatie en flexibiliteit belangrijke onderwerpen zijn en blijven.

Alle vakbonden hebben al een tijdje hun ideeën uitgewisseld. Ook is tijdens deze bijeenkomsten gesproken over de ontwikkelingen waar APG rekening mee moet gaan houden en waar men op dient te anticiperen.

Op woensdag 8 februari was het de bedoeling dat de inzetbrief van de werkgever APG en de inzetbrieven van de vakorganisaties A95/CMHF, De Unie, FNV Finance en CNV Publieke Diensten zouden worden toegelicht.  Op 8 februari is echter het cao overleg niet doorgegaan omdat er een discussie was omtrent het toelaten van een 6e bond aan de cao overlegtafel. Het gaat hier om DOOR ook wel bekend vanuit de OR.

De werkgever is uiteindelijk degene die gaat over de toelating van een bond aan de cao overlegtafel. Vooraf heeft de werkgever wel de 5 vakorganisaties gevraagd om advies. De 5 vakorganisaties hebben vervolgens een advies uitgebracht.

Het op 16 februari geplande cao overleg is geannuleerd omdat de werkgever eerst nog een gesprek met een delegatie van de bonden wilde en daarna met het bestuur van DOOR wilde praten.  Op woensdag 1 maart is er eerst gesproken over het definitieve standpunt van de werkgever over toelating aan de cao tafel van DOOR. De werkgever heeft echter het advies van de bonden niet overgenomen hetgeen we betreuren. DOOR moet echter wel zorgen, dat er een extern onafhankelijk bestuurder wordt afgevaardigd naar de cao tafel. Verder is gezamenlijk besloten om een extern technisch voorzitter voor het cao overleg te benoemen.

Op donderdag 2 maart hebben de bonden een oriënterend gesprek gehad met Wim Kooijman, kandidaat technisch voorzitter. Na het gesprek hebben de bonden aangeven akkoord te kunnen gaan met Wim Kooijman als technisch voorzitter met daarbij de nodige afspraken.  Op donderdag 2 maart hebben de bonden inclusief DOOR hun inzetten toegelicht. De inzet van de werkgever is wegens tijdgebrek helaas niet aan de orde geweest en is pas op 29 maart aan de orde gekomen.

Bij de inzet van CNV Publieke Diensten is rekening gehouden met de in het vorig jaar gehouden co-creatiedagen, de enquête onder de leden en de CNV-arbeidsvoorwaardennota. De huidige CAO loopt af op 1 april 2017.

Dat er duidelijke verschillen zitten in de inzet van de werkgever en de inzet van CNV Publieke Diensten moge duidelijk zijn. Kijk alleen maar al naar de loonontwikkeling: werkgever gaat uit van de 0-lijn. Kijk verder naar het sociaal plan (traject van werk naar werk): werkgever stelt een transitievergoeding voor en afschaffing BWW.

Inzet CNV Publieke Diensten
Inzet werkgever APG