11 oktober 2017

Regeerakkoord: Er is nog genoeg wat onze aandacht verdient!

CNV Overheid en Publieke Diensten reageert neutraal op het regeerakkoord. Voorzitter Patrick Fey: “Wij zijn gematigd positief over verschillende kabinetsvoornemens maar maken ons ook zorgen omdat we nog voldoende knelpunten signaleren waarvoor geen concrete oplossingen worden geboden. Wij maken ons zorgen over de te hoge werkdruk in verschillende sectoren. Ook roept het kabinet op tot loonsverhoging en koopkrachtverbetering maar zien wij dit nog niet onverminderd terug in de plannen mbt het eigen overheidspersoneel. Overheid dient hier een stevige voortrekkersrol in te nemen. Naast arbeidsvoorwaarden en werkdruk zijn digitalisering, veiligheid en normalisatie van de ambtenarenstatus thema’s waar CNV Overheid en Publieke Diensten zich de komende tijd extra hard voor maakt. Ook hebben enkele sectoroverstijgende onderwerpen onze aandacht. Zo maken wij ons zorgen over de verminderde ontslagrechtbescherming, onvoldoende aanpak van de ongewenste gevolgen van flexarbeid en ontoereikende voorzieningen voor flexwerkers.”

Gevangeniswezen

Dat er nú aan de gevangeniscapaciteit zo min mogelijk wordt getornd, ondersteunt CNV Overheid en Publieke Diensten maar het personeel is vooral gebaat bij structurele oplossingen. Die worden nog niet gegeven. Over hoe die ‘duidelijke visie op de toekomst van het gevangeniswezen en een solide personeelsbeleid’ eruit ziet wil CNV Overheid en Publieke Diensten graag spoedig opheldering. Gevangenismedewerkers ervaren al te lang onzekerheid. De werkdruk is te hoog. Er is een hoog ziekteverzuim, wat nóg meer onderbezetting met zich meebrengt. Dit leidt niet alleen tot onvrede bij medewerkers maar ook bij gedetineerden. Medewerkers worden veelvuldig geconfronteerd met agressie op de werkvloer en ervaren een hoge mate van stress en onveiligheid.

Goed overheidspersoneel 

CNV Overheid en Publieke Diensten vindt het opvallend dat er in dit regeerakkoord omvangrijke ambities staan omschreven maar dat er relatief weinig aandacht is voor het overheidspersoneel dat belast is met het verwezenlijken van deze ambities. De algemene oproep aan werkgevers om te investeren in het personeel moet bovenal ook worden uitgedragen door het Rijk en de andere overheidswerkgevers zelf. Informateur Tjeenk Willink constateert terecht dat publieke organisaties zwaar onder druk staan. Sinds 2010 heeft er in de publieke sector een sanering plaatsgevonden oplopend tot 61 mld. Veel organisaties hebben moeite hun taak naar behoren uit te voeren. Dit tast het vertrouwen aan van de burgers in de overheid, en de slagkracht van het kabinet dat nieuwe plannen goed uitgevoerd wil zien. Daarnaast moet het beloningsniveau niet alleen zodanig zijn dat de overheid een aantrekkelijke werkgever is voor schaarse specialisten, zoals nu in het regeerakkoord wordt gesteld. Het beloningsniveau moet voor het volledige ambtenarenapparaat aantrekkelijk zijn en dus concurrerend met de loonontwikkeling in de marktsector.

Kolencentrales

Het sluiten van de overgebleven vijf kolencentrales brengt een banenverlies van ongeveer 2800 fte met zich mee. CNV Overheid en Publieke Diensten onderschrijft natuurlijk duurzame klimaatambities. Mits dit niet ten koste gaat van werkgelegenheid. Bij het sluiten van de kolencentrales moet het ‘van-werk-naar-werk’principe worden toegepast. CNV Overheid en Publieke Diensten gaat ervan uit dat de vervuiler betaalt, dit geldt ook voor verlies van werkgelegenheid. Wij houden de ontwikkelingen omtrent de kolencentrales nauwlettend in de gaten.