Arbeidsomstandigheden

Wat is het verschil tussen non-actiefstelling en schorsing?

De werkgever kan een werknemer op non-actief stellen als de werkgever vindt dat de voortgang van de werkzaamheden ernstig wordt belemmerd. Hij kan iemand schorsen om zodanig ernstige redenen dat de werkgever voortzetting van de werkzaamheden niet langer verantwoord vindt. Per CAO worden de exacte eisen die gelden genoemd. In beide gevallen behoudt de werknemer over het algemeen zijn loon.

Kan ik contract voor bepaalde tijd halverwege opzeggen?

In principe kan dit niet. Als in de overeenkomst staat beschreven dat de arbeidsovereenkomst wel tussentijds kan worden beëindigd, dan zullen de werknemer en werkgever zich aan deze opzegtermijn moeten houden. Als er geen tussentijds opzegbeding is opgenomen, dan is het niet mogelijk om de arbeidsovereenkomst eerder op te zeggen. Het is wel mogelijk om in onderling overleg tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen.

Waar kan ik regels vinden die betrekking hebben op arbeidsomstandigheden?

Deze regels kunt u vinden in de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, in door het ministerie nader vast te stellen regels, maar ook in het Burgerlijk Wetboek, de CAO en individuele afspraken.

Wat is de laatste stand van zaken over arbeidsomstandighedenbeleid?

Het is niet verplicht om een Arbo-dienst in te schakelen bij preventie en begeleiding van ziekteverzuim. Branches en bedrijven mogen dan beslissen hoe ze dit regelen. Met instemming van vakbonden, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, mag een branche of bedrijf dat zelf doen of een andere partij hiervoor inschakelen, zoals een brancheorganisatie, verzekeraar of reïntegratiebedrijf. Als geen gebruik wordt gemaakt van een Arbo-dienst, gelden de volgende regels:

Er zal altijd een contract moeten zijn met een bedrijfsarts voor begeleiding van ziekteverzuim. Er worden eisen gesteld aan de deskundigheid van degene die de zogenoemde risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) toetst. Deze deskundigheidseisen worden in de RI&E vastgelegd.

Wat doet de Arbeidsinspectie?

De arbeidsinspectie zorgt ervoor dat de regels van de Arbo-wet worden nageleefd. Het doel is werknemers beschermen tegen veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk. Afhankelijk van de ernst van de overtreding geven ze officiële waarschuwingen, leggen ze boetes op en worden er processen-verbaal opgemaakt. Eventueel wordt het werk stil gelegd.

Mijn werkgever houdt zich niet aan de Arbo-wet, wat kan ik hieraan doen?

De werkgever is verplicht te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Dit staat in artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet. De werkgever is strafbaar als hij zich niet aan deze wet houdt. Als u vindt dat uw gezondheid of veiligheid direct op het spel staat, mag u uw werk onderbreken. U kunt dan het beste met de werkgever overleggen over oplossingen. Zonodig mag u de Arbeidsinspectie om advies vragen. Het verdient aanbeveling om bij het niet naleven van de Arbo-wet in ieder geval contact met CNV publieke Zaak op te nemen.

Wat kan ik doen aan niet onafhankelijke arbodienst?

De arbodienst behoort een onafhankelijke instelling te zijn. Dat dit niet altijd zo wordt ervaren, kan samenhangen met het feit dat de arbodienst de opdracht en financiële middelen van de werkgever krijgt. Daarbij staat de dienst voornamelijk de werkgever bij om zijn verplichtingen op grond van de arbowet na te komen. Als jij het niet eens bent met het advies van de arbo-arts, dan kun je een second opinion aanvragen bij het UWV. Handelt een bedrijfsarts in strijd met de wet, dan kan een medewerker terecht bij het medisch tuchtcollege. Als jij vindt dat een arbodienst niet afdoende ingaat op jouw klacht, is er ook een mogelijkheid een geschillencommissie in te schakelen.

Mag een werkgever werknemers laten betalen voor persoonlijke beschermingsmiddelen?

Een werkgever mag de werknemer niet laten betalen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, dienen ze door de werkgever ter beschikking te worden gesteld. Hiervoor mag geen eigen bijdrage van een werknemer worden gevraagd.

Wat zijn de wettelijke regels voor rookpauzes?

In de wet is geen specifieke regeling voor rookpauzes. Uitgangspunt is dat de werkgever in overleg met de OR beleid vast stelt ten aanzien van rookpauzes. Indien er niets is afgesproken kunt u met uw werkgever afspraken maken over hoe vaak u mag roken. Dit kan eventueel schriftelijk worden vastgelegd in een individuele arbeidsovereenkomst.

Mijn werkgever biedt mij geen goede gelegenheid om te kolven. Mag dit?

Jouw werkgever dient jou in de gelegenheid te stellen om te kolven gedurende de eerste negen levensmaanden van het kind, dit staat in artikel 4:8 van de Arbeidstijdenwet. Dit mag voor maximaal één vierde van de arbeidstijd per dienst. Jouw werkgever moet ervoor zorgen dat er een geschikte ruimte is die kan worden afgesloten. Er moet aangename temperatuur zijn en er moet een koelkast aanwezig zijn. Verder moet je comfortabel kunnen zitten.

Zijn werknemers verplicht om mee te werken aan PAGO (periodiek arbeids gezondheidskundig onderzoek)?

Artikel 18 Arbo-wet bepaalt dat de werkgever de werknemer in de gelegenheid moet stellen een periodiek onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. De werknemer is dus niet verplicht hieraan mee te werken. In sommige CAO’s of voor sommige beroepsgroepen kan echter wel een verplichting gelden mee te werken aan een PAGO.

Op welke wijze kan de OR zich mengen in het ziekteverzuimbeleid van de werkgever?

De OR heeft verschillende mogelijkheden. Allereerst door gebruik te maken van het wettelijk recht op informatie en instemming bij de keuze van de arbodienst en het uiteindelijke contract. Ook heeft de OR het recht op contact met de arbodienst zonder dat de werkgever hierbij aanwezig is. Via het Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kan de OR ook gezondheidsklachten opsporen en voorkomen. Verdere instrumenten zijn het in de gaten houden van verzuimcijfers, het volgen van het ingevoerde verzuimbeleid en te zorgen dat de achterban bekend is met het verzuimbeleid. Ook kan de OR wijzen op het arbeidsgezondheidskundigspreekuur van de arbodienst.

Kan mijn werkgever mij nu opeens dwingen dat ik als voedingsassistente mijn trouwring af moet doen tijdens het werk?

Er gelden vooral in de zorg steeds strengere eisen op het gebied van veiligheid en hygiëne. Ringen zijn een grote bron van bacteriën. Daarom is het logisch dat voedingsassistenten geen ringen mogen dragen. U vraagt zich misschien af waarom uw werkgever deze eis nu pas stelt. Vroeger ging men hier wat gemakkelijker mee om, maar de wereld is nu eenmaal veranderd. Uw werkgever staat naar alle waarschijnlijkheid in het recht te eisen dat u geen sieraden mag dragen.

Mag mijn werkgever mij vragen om op dieet te gaan?

Nee, dit mag hij niet. Uitgangspunt is dat uw werkgever dit niet van u mag vragen, omdat lichamelijke kenmerken niks met het uitvoeren van de werkzaamheden te maken hebben. U bent daarnaast gewoon baas over uw eigen lichaam. Op deze hoofdregel bestaan uitzonderingen. Het kan zijn dat u door overgewicht niet meer voldoet aan verplicht gestelde keuringseisen, of dat u niet meer in staat bent om uw werkzaamheden naar behoren uit te voeren. In die gevallen kan het van u verlangd worden af te vallen.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}