Arbeidsongeschiktheid

Wat is 1e en 2e spoorreïntegratie?

Wanneer je ziek bent en er een Plan van Aanpak wordt opgesteld, moet daarin staan wat het einddoel is van de reïntegratie. In veel gevallen is dat terugkeer naar de eigen functie. Wanneer echter blijkt dat dit niet kan, moet worden bekeken of er binnen de organisatie ander werk is. Reïntegreren in de eigen organisatie, noemen we het 1e spoor. Als ook dit niet mogelijk is, zal er buiten de organisatie naar ander werk gezocht moeten worden, dit is het 2e spoor.

Heb ik tijdens ziekte recht op doorbetaling van mijn loon?

Tijdens ziekte heeft een werknemer gedurende 104 weken recht op 70% loondoorbetaling. Als 70% van het loon minder is dan het wettelijk minimumloon is de werkgever verplicht ten minste het minimumloon te betalen. In de meeste CAO’s is bepaald dat het eerste ziektejaar 100% loon wordt doorbetaald. Ook kan dit in de individuele arbeidsovereenkomst afgesproken zijn.

Wat wordt bedoeld met wachtdagen?

De wet biedt de mogelijkheid om overeen te komen dat over de eerste twee ziektedagen geen recht bestaat op doorbetaling van loon. Als een werknemer binnen vier weken na de herstelverklaring opnieuw ziek wordt, mogen er niet opnieuw wachtdagen worden toegepast. In de CAO kunnen hierover afspraken zijn gemaakt.

De bedrijfsarts is van mening dat ik niet (langer) ziek ben, maar ik vind van wel. Wat moet ik doen?

Je kunt dit natuurlijk allereerst bespreken met de bedrijfsarts, maar als hij/zij bij zijn/haar standpunt blijft, dan kun je een second opinion of deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Hieraan zijn kosten verbonden (€ 100,-) die voor jouw rekening komen.

Het vragen van een deskundigenoordeel schort de beslissing van de bedrijfsarts niet op. Als je niet gaat werken omdat je zich daartoe niet in staat acht, dan kan jouw werkgever jouw loonbetaling stopzetten. Als deze situatie zich voordoet is het verstandig om in overleg te treden met jouw werkgever om nadere afspraken te maken.

Mijn (huis)arts vindt dat ik ziek ben, mag ik op zijn/haar oordeel afgaan?

Nee. De Arbo- of bedrijfsarts bepaalt of u ziek bent, of geheel of gedeeltelijk kunt werken, eventueel in aangepast werk. Als u het niet eens bent met het oordeel van deze arts, kunt u bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Natuurlijk kunt u het advies van uw (huis)arts altijd voorleggen aan de Arbo- of bedrijfsarts en in het kader van het deskundigenoordeel meezenden met uw aanvraag. Als het advies van uw (huis)arts uitgebreid is gemotiveerd en onderbouwd met concrete gegevens, zal de bedrijfsarts dit wel meewegen in zijn beoordeling. Helaas mag u niet zondermeer afgaan op het oordeel van uw eigen artsen, ondanks het feit dat uw behandelaars vaak meer bekend zijn met uw ziektebeeld dan de Arbodienst.

Als uit het deskundigenonderzoek blijkt dat ik inderdaad nog ziek ben, is mijn werkgever dan verplicht mijn loon door te betalen?

Het deskundigenoordeel is een advies. UWV kan jouw werkgever niet verplichten om dit advies ook daadwerkelijk op te volgen. In de praktijk wordt het advies wel vaak ter harte genomen en zal de werkgever de loonbetaling hervatten als UWV geadviseerd heeft dat een werknemer (nog) ziek is.

Wat moet ik doen als mijn werkgever niet bereid is mijn loon te betalen?

Als uw werkgever, ondanks een positief deskundigenoordeel, weigert om uw loon door te betalen, zit er niets anders op dan uw zaak aan de kantonrechter voor te leggen. Voordat een procedure kan worden gestart, zal uw werkgever eerst verzocht en zo nodig gesommeerd worden om de loonbetaling te hervatten. Hopelijk komt u niet in een dergelijke situatie terecht. Mocht dat toch het geval zijn, neem dan contact op met het regiokantoor van CNV Publieke Zaak in uw omgeving.

Wat kan ik doen als de uitslag van het deskundigenoordeel negatief is?

Tegen de uitslag van het deskundigenoordeel kan je geen bezwaar maken.

Als zowel de bedrijfs- of Arbo-arts als de arts die het deskundigenoordeel heeft opgesteld van mening zijn dat je niet ziek bent, zal het vrijwel onmogelijk zijn om je werkgever ervan te overtuigen dat je toch ziek bent en recht hebt op doorbetaling tijdens ziekte. Jouw werkgever kan je niet verplichten om te komen werken als je ervan overtuigd bent dat je vanwege ziekte hiertoe niet in staat bent. De consequenties komen echter voor eigen rekening. Jouw werkgever kan de loonbetaling stoppen en in het uiterste geval een ontslagprocedure starten. Als je niet over zeer overtuigende bewijzen beschikt dat je toch ziek bent, zal een rechter jouw werkgever ook niet verplichten om je loon te betalen. Als je in deze situatie dreigt te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met CNV Info.

Als mijn contract eindigt tijdens een ziekteperiode heb ik dan recht op een uitkering?

Als je nog ziek bent op het moment dat jouw contract afloopt, heb je recht op een Ziektewet-uitkering totdat je 104 weken aaneengesloten (of met een onderbreking van minder dan vier weken) ziek bent geweest. Deze uitkering bedraagt 70% van het (maximum) dagloon.

Ik ben gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Mijn werkgever kan geen geschikte andere baan voor mij vinden en wil mij nu ontslaan.

De werkgever staat in zijn recht als hij dit kan aantonen. Een eventueel bezwaar zal niet haalbaar zijn, omdat je in dit geval feitelijk langdurig gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Op grond van de wet en jouw CAO kan na 24 maanden ontslag worden aangezegd. Een bezwaar is alleen zinvol als er gronden aangevoerd kunnen worden die de ontslaggrond (hier de langdurige arbeidsongeschiktheid) ontkrachten of er verwacht kan worden dat je binnen een jaar wel geschikt zou zijn voor je functie.

Ik zit in de WIA en ik ga weer gedeeltelijk werken, bij welke instanties moet ik melden dat ik beter ben?

Bij elke wijziging van omstandigheden, die kunnen leiden in een verandering van de hoogte van jouw uitkering (extra bijverdiensten, nieuw werk, andere uitkering , enz.), ben je zelf verplicht deze wijzigingen door te geven aan jouw uitkeringsinstantie. Dus ook als je weer aan het werk gaat op het moment dat je gedeeltelijk of geheel in de WAO zat. Deze melding moet je doen binnen 7 dagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden. Als je dit niet doet, is er kans op een boete.

Ik heb rugklachten en ik kan niet meer als verpleegkundige aan het bed werken. Nu wil mijn werkgever dat ik bij de receptie ga werken. Mag ik deze werkzaamheden weigeren?

Nee. Uw werkgever heeft bij ziekte de wettelijke verplichting uw salaris (100% dan wel 70%) door te betalen. Dit betekent dat uw werkgever ook een tegenprestatie in de vorm van arbeid van u mag verwachten. U bent met andere woorden verplicht werkzaamheden te verrichten die u in redelijkheid, rekening houdend met uw fysieke beperkingen, kunt verrichten. Als het werken op de receptie uw rugprobleem niet verergert, mag van u worden verwacht dat u op de receptie gaat werken.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}