Arbeidstijden

Hoe om te gaan met minuren?

Als u minuren heeft opgebouwd, mag de mag de werkgever deze uren op 31 december niet verrekenen met het laatste salaris van het jaar. Als u min-uren opbouwt in de loop van een kalenderjaar, adviseren wij u om geregeld (schriftelijk!) bij de werkgever aan te geven dat u zich er van bewust bent dat u minuren heeft opgebouwd, dat u deze graag wilt inhalen en op welke dagen u zou kunnen werken. Als de werkgever dan niet in gaat op deze voorstellen, dan mag hij de min-uren aan het einde van het jaar niet verrekenen.

Mag werkgever flexibele roosters afsluiten?

Waar heeft u recht op als de werkgever bijvoorbeeld een algemene regeling wil afsluiten waarbij voor 90% vast ingeroosterd wordt en voor 10% flexibel? Als de werkgever een dergelijke algemene regeling afsluit met de OR of de personeelsvertegenwoordiging, dan is dit toegestaan. Wel moet het zo zijn dat altijd het grootste deel van de uren zo veel mogelijk vast ingeroosterd wordt.

Kan ik nieuwe proeftijd krijgen bij dezelfde werkgever?

Als u al in dienst bent, is een nieuwe proeftijd bij dezelfde werkgever alleen toegestaan wanneer u een nieuwe functie krijgt waarbij andere vaardigheden en verantwoordelijkheden van belang zijn. Na een uitzendperiode of na verkoop van een onderneming mag geen nieuwe proeftijd worden afgesproken.

Ik bouw door verkeerd roosteren van mijn werkgever heel veel min-uren op. Mag dit?

Als u in de zorg werkzaam bent, werkt u met een zogenaamde jaarurensystematiek. Dat betekent dat er op jaarbasis uitgerekend wordt hoeveel uren u (minimaal) zou moeten werken. De werkgever moet u in de gelegenheid stellen om het genoemde aantal uren op jaarbasis te werken. Wel adviseren wij u om – indien u constateert dat er min-uren opgebouwd worden – de werkgever hierop aan te spreken.

Wanneer is er sprake van een nachtdienst?

Er is sprake van een nachtdienst als u in een dienst meer dan één uur werkt tussen 00.00 uur ’s nachts en 06.00 uur ’s ochtends.

Op hoeveel pauze heb ik recht?

Een werknemer van 16 of 17 jaar die meer dan 4½ uur per dienst werkt, heeft recht op een tussentijdse pauze van tenminste 30 minuten. Voor iemand van 18 jaar en ouder geldt bij een arbeidsduur van 5½ uur per dienst hetzelfde. Bij meer dan 8 uur arbeid per dienst geldt een tussentijdse pauze van 45 minuten waarvan minimaal 30 minuten aaneengesloten. Voor werknemers vanaf 18 jaar kan via de CAO van deze regeling worden afgeweken. De pauzes van 30 minuten kunnen worden opgesplitst in pauzes van ieder 15 minuten. Jongeren van 16 en 17 jaar zijn nog wel (deels) leerplichtig. Het werk mag hen niet verhinderen naar school te gaan. Daarom wordt de tijd dat jongeren naar school gaan meegesteld als arbeidstijd.

Wat als mijn werkgever zich niet aan de Arbeidstijdenwet houdt?

U moet er in eerste instantie zelf op letten dat de regels voor arbeidstijd, rusttijd, pauze en nachtarbeid worden nageleefd. Uw werkgever kan niet eisen dat u buiten deze normen om werkt. Als u het idee heeft dat regels niet worden nageleefd, kunt u dat het beste eerst bij uw werkgever zelf aankaarten. Overtredingen van de Arbeidstijdenwet kunnen ook door de ondernemingsraad worden aangekaart of anders rechtstreeks bij de arbeidsinspectie.

Voor wie geldt de Arbeidstijdenwet?

De Arbeidstijdenwet geldt voor iedereen die voor een werkgever werkt, dus voor alle werknemers met een arbeidsovereenkomst en voor alle ambtenaren met een publiekrechtelijke aanstelling, maar ook voor alle stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. In sommige gevallen is de Arbeidstijdenwet ook op zelfstandigen van toepassing. Dat is voornamelijk in situaties waarin het ook gaat over de veiligheid van derden.

Wanneer krijgt een werknemer provisie?

In de regel ontvangt een werknemer loon over een bepaald tijdvak. De hoogte is vooraf bepaald. Soms krijgt een werknemer een provisie.

De bijzonderheden over de provisie moeten duidelijk in een arbeidsovereenkomst staan vermeld. Onduidelijkheden leiden tot problemen. Denk dan bijvoorbeeld aan zaken als: hoe wordt de hoogte bepaald en wat is het criterium; wanneer wordt er betaald?

Betaling van provisies, bonussen zijn anno 2011 de facto instrumenten voor flexibel belonen geworden.

Ik werk in een verzorgingshuis en ben 56 jaar. Ben ik nu verplicht om nachtdiensten te draaien?

In de CAO VVT is opgenomen dat aan een werknemer van 55 jaar of ouder geen nachtdienst, bereikbaarheids-, aanwezigheids- (waaronder slaapdienst), of consignatiedienst wordt opgedragen tussen 23.00 en 07.00. Hiervan kan worden afgeweken als de werknemer het geen probleem vindt deze diensten te draaien.

Ik ben een 56 jarige ambtenaar en val onder de ARAR. Mag mijn werkgever mij opdragen nachtdiensten te draaien?

In de ARAR is opgenomen dat aan werknemers van 55 jaar of ouder geen diensten tussen 22.00 uur en 06.00 uur worden opgedragen, tenzij het een gedeelte van een dienst is die doorloopt na 22.00 uur en ten laatste eindigt om 24.00 uur. Op verzoek van de ambtenaar of wegens gewichtige redenen kan hier voor de duur van een jaar van af worden geweken, mits daaromtrent een positeif advies van de bedrijfsarts is afgegeven.

Heb ik recht op een overwerkvergoeding?

U heeft alleen recht op betaling van extra gewerkte uren als u deze uren in opdracht van uw werkgever heeft gemaakt. Als u op eigen initiatief langer op uw werk blijft om bepaalde werkzaamheden af te ronden, loopt u het risico dat u de extra gewerkte tijd niet uitbetaald krijgt omdat u van uw werkgever geen opdracht heeft gekregen om langer door te werken.

De vergoeding voor overuren bedraagt soms een extra percentage bovenop uw loon. Ook is het mogelijk dat de gewerkte extra uren in vrije tijd worden vergoed. Hierover moeten dan wel in uw arbeidsovereenkomst of CAO afspraken zijn gemaakt. Als er geen aanvullende afspraken zijn gemaakt, geldt uw gebruikelijke uurloon.

Ben ik verplicht om over te werken?

In de wet is niets geregeld over de verplichting tot overwerk. In de Arbeidstijdenwet is alleen geregeld hoeveel uur er per dag en week maximaal gewerkt mag worden. Soms is in de individuele arbeidsovereenkomst of CAO een bepaling opgenomen over overwerk. Als er niets geregeld is, dan geldt in zijn algemeenheid dat een werknemer aan een redelijk verzoek van zijn werkgever om incidenteel over te werken moet voldoen. De belangen van de organisatie en de werknemer zullen daarbij tegen elkaar afgewogen moeten worden en beiden dienen zich als goed werkgever en goed werknemer te gedragen. De werkgever mag niet verlangen dat er structureel overgewerkt wordt. Als er verzocht wordt om over te werken op een tijdstip dat u niet schikt, probeer dan in overleg met de werkgever tot een andere oplossing te komen. Als dat niet lukt, betekent dat niet dat u overwerk mag weigeren.

Wat zijn de collectieve regelingen die in de Arbeidstijdenwet genoemd worden?

In de Arbeidstijdenwet staan algemene bepalingen die gelden voor iedere werknemer. Voor werknemers werkzaam in onder andere de zorgsector gelden bijzondere regels die specifiek gericht zijn op deze groep werknemers. Daarnaast geldt dat het mogelijk is om via collectieve afspraken af te wijken van enkele bepalingen van de Arbeidstijdenwet. Deze collectieve afspraken kunnen gelden voor de hele organisatie, maar meestal is het gericht op een specifieke afdeling. Deze collectieve afspraken kunnen alleen met de ondernemingsraad worden gemaakt op grond van art. 27 WOR of in de CAO worden opgenomen. Is er geen collectieve regeling overeengekomen, dan geldt wat er in de Arbeidstijdenwet is geregeld. Een leidinggevende kan zodoende niet zelf een collectieve regeling samenstellen. Overtredingen van de Arbeidstijdenwet kunnen door de ondernemingsraad worden aangekaart of anders rechtstreeks bij de arbeidsinspectie.

Mag een werkgever een rooster of werktijden wijzigen?

Dat kan niet zomaar. Maar er bestaat in het arbeidsovereenkomstenrecht wel het eenzijdige wijzigingsbeding. Dat beding moet schriftelijk worden overeengekomen met instemming van de werknemer. Ook in een collectieve arbeidsovereenkomst kan een dergelijke voorziening worden opgenomen. Als dit niet het geval is mag uw werkgever niet eenzijdig uw rooster of werktijden wijzigen. Alleen zwaarwegende belangen kunnen zo’n wijziging dan rechtvaardigen. De rechter zal wel overtuigd moeten worden van de juistheid van het standpunt van de werkgever.

Hoeveel uur mag ik maximaal werken?

In de Arbeidstijdenwet is opgenomen dat een werkdag maximaal 12 uur mag duren. In deze wet is opgenomen dat daarvan via een collectieve regeling afgeweken mag worden. Uw eigen CAO kan dus afwijken van de Arbeidstijdenwet. Als een werkgever een regeling wil overeenkomen met de ondernemingsraad mag die nooit slechter zijn dan wat in de CAO is afgesproken.

Ik werk in een wisselend rooster waardoor ik soms plusuren maak en soms minuren

Het kan dat je werkt in een jaaruren systematiek. Hierbij is het zo dat er een wisselend aantal uren per week gewerkt wordt en plus- en minuren gemaakt worden. Het aantal uren per week is dan een gemiddelde. Plus- en minuren dienen met elkaar verrekend te worden.

Voor het begeleiden van een cliëntenvakantie maak ik meer arbeidsuren dan waarvoor ik word betaald. Kan dit?

In uw cao is de hoogte van de vergoeding tijdens een cliëntenvakantie vastgelegd. Meestal krijgt u over een deel van de gewerkte uren salaris uitbetaald en over het andere deel vrije tijd. Als u vrijwillig deelneemt aan deze cliëntenvakantie, hoeft uw werkgever u niet volledig uit te betalen. Bij de OR kunt u informeren of er nog aanvullende regelingen zijn afgesproken.

Heb ik recht op pauze als ik een nachtdienst draai?

Voor de nachtdiensten gelden er wat pauzes betreft geen andere regels dan in de dagdiensten. Dat betekent dat ook voor de nachtdiensten recht op pauze bestaat. In onderstaand schema kunt u herleiden per hoeveel uur u recht heeft op een bepaalde pauze.

Bij meer dan 5,5 uur arbeid per dienst 30 minuten pauze
(eventueel 2 x 15 minuten)
Bij meer dan 10 uur arbeid per dienst 45 minuten pauze
(eventueel 3 x 15 minuten)

In bepaalde sectoren is het niet altijd mogelijk om een pauze gedurende de nachtdienst in te plannen. Soms moeten werknemers alleen een nachtdienst draaien en kunnen dan niet de werkplek verlaten. Volgens de nieuwe arbeidstijdenwet is het dan wel toegestaan om af te zien van een pauze. In plaats van de gemiddelde 40 uur per week in een periode van 16 weken mag er in dat geval gemiddeld  44 uur per week gewerkt worden in een periode van 16 weken. Tevens geldt dan dat een nachtdienst niet langer dan 10 uur per dienst mag zijn.

Mijn werkgever zegt dat wij geen recht hebben op een pauze bij een dienst van 3 of 4 uur per dag. Klopt dit?

Een werknemer van 16 of 17 jaar die meer dan 4½ uur per dienst werkt, heeft recht op een tussentijdse pauze van tenminste 30 minuten. Voor iemand van 18 jaar en ouder geldt bij een arbeidsduur van 5½ uur per dienst hetzelfde. Bij meer dan 8 uur arbeid per dienst geldt een tussentijdse pauze van 45 minuten waarvan minimaal 30 minuten aaneengesloten. Voor werknemers vanaf 18 jaar kan via de cao van deze regeling worden afgeweken. De pauzes van 30 minuten kunnen worden opgesplitst in pauzes van ieder 15 minuten. Jongeren van 16 en 17 jaar zijn nog wel (deels) leerplichtig. Het werk mag hen niet verhinderen naar school te gaan. Daarom wordt de tijd dat jongeren naar school gaan meegesteld als arbeidstijd.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}