Vakantiedagen

Vakantiedagen sparen

Door de komst van de nieuwe vakantiewet vanaf 1 januari 2012, zal het minder makkelijk zijn om de wettelijke vakantiedagen op te sparen voor een langere vakantie of voor extra vrijaf om bijvoorbeeld voor je kinderen te zorgen. Deze vervallen namelijk een 0,5 jaar na het opbouwjaar.

CNV wil daarom ook met werkgevers afspraken maken over dit vervaltermijn, zodat het mogelijk blijft om ook wettelijke vakantiedagen te blijven sparen.
De vakantiewet zegt niets over de bovenwettelijke vakantiedagen die in jouw arbeidsovereenkomst of in de cao worden afgesproken. Deze kunnen dus ook na 1 januari 2012 wèl opgespaard worden.

Vakantiedagen en vervaltermijn

Sinds 1 januari 2012 heb je in totaal nog maar 1,5 jaar beschikking over je wettelijke vakantiedagen. Er gaat dan namelijk een vervaltermijn gelden van een half jaar, te rekenen vanaf het einde van het opbouwjaar. Dat zit zo:
Stel: je bouwt vakantie op van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. Deze vakantiedagen moet je dan opmaken vóór 1 juli 2013 (een half jaar na het opbouwjaar) om te voorkomen dat deze vakantiedagen komen te vervallen (en je ze dus kwijt bent). De wet maakt het echter mogelijk om wel een langere vervaltermijn (langer dan 0,5 jaar) met werkgevers af te spreken. Uiteraard wil CNV Connectief dit vastleggen in de cao’s.

Volgens CNV zal de vervaltermijn in elk geval langer moeten zijn dan 0,5 jaar voor werknemers die door hun ziekte geen vakantie kunnen opnemen. Het gaat dan in elk geval om werknemers die langdurig ziek zijn en die (nog) niet in staat zijn om te reïntegreren. Het kan volgens het CNV namelijk niet de bedoeling zijn dat een werknemer tijdens zijn ziekte gedwongen wordt om vakantie op te nemen, omdat hij anders zijn vakantiedagen kwijtraakt.

Ook vindt CNV dat de vervaltermijn zal moeten worden verlengd, wanneer de werknemer geen vakantie heeft kunnen opnemen vanwege het in opdracht van de werkgever verrichten van overwerk of het werken op extra dagen of wanneer de voor de werknemer wenselijke vakantie niet kan worden ingepland. Wanneer er met werkgevers geen langere vervaltermijn kan worden afgesproken, zal dit betekenen dat de wettelijke vakantiedagen (opgebouwd vanaf 1 januari 2012) vervallen na een 0,5 jaar. Alleen als dan aangetoond kan worden dat je ‘redelijkerwijs’ niet in staat bent geweest om je vakantiedagen binnen een half jaar (na het jaar waarin je ze hebt opgebouwd) op te maken, kan het vervaltermijn worden verlengd.

De verjaringstermijn van de bovenwettelijke vakantiedagen

De verjaringstermijn van de bovenwettelijke vakantiedagen is en blijft 5 jaar.

De verjaringstermijn van de seniorendagen

Nu en na 1 januari 2012:
In veel sectoren is het gebruikelijk dat oudere werknemers meer vakantiedagen hebben. Het gaat om bovenwettelijke vakantiedagen, want de wet kent deze extra vakantiedagen namelijk niet. De verjaringstermijn voor deze bovenwettelijke vakantiedagen is en blijft 5 jaar.

Welke vakantiedagen moet ik als eerste opnemen?

Door de wijziging van de vakantiewet per 1 januari 2012 kan het zo zijn dat er verschillende verval-/verjaringstermijnen gaan gelden voor de verschillende soorten vakantiedagen waar je recht op hebt.

Wanneer neem je deze vrije dagen op en hoe voorkom je dat deze vakantiedagen vervallen voordat je ze kan opnemen?

Voor de opname van vakantiedagen die je nog niet hebt opgenomen geldt:
Alle soorten vakantiedagen die zijn opgebouwd onder het huidige regime (die dus zijn opgebouwd vóór 1 januari 2012) behouden een verjaringstermijn van 5 jaar. Dagen die als eerste zijn opgebouwd, worden geacht het eerste te zijn opgenomen. Wettelijke vakantiedagen die onder het nieuwe regime zijn opgebouwd (dus wettelijke vakantiedagen die na 1 januari 2012 worden opgebouwd), vervallen een half jaar na het opbouwjaar.
Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren in het oude en het nieuwe regime na 5 jaar.
Dit betekent dat je de wettelijke vakantiedagen die straks eerder vervallen (omdat ze zijn toegekend na 1 januari 2012) het beste als eerste kunt opnemen. Dit om te voorkomen dat je aanspraken op vakantiedagen misloopt doordat deze dagen alweer zijn komen te vervallen. Jouw werkgever zal goed in de administratie moeten bijhouden wat voor een soort vrije dag jij opneemt. Om te voorkomen dat hier onenigheid over bestaat is het verstandig om zelf ook bij te houden wat voor soort vrije dag je opneemt en om je werkgever te vragen hiervan een administratie bij te houden en deze aan jou te verstrekken.

Precies weten wat je rechten zijn? Als lid van CNV krijg je gratis rechtshulp.

Wat gebeurt er met mijn vakantiedagen als ik geen werk meer heb?

Als jouw dienstverband eindigt (je hebt zelf ontslag genomen of gekregen) en je hebt nog vakantiedagen over, dan kun je deze in geld laten uitbetalen door je werkgever. Je werkgever stelt dan voor jou een verklaring op waaruit blijkt voor hoeveel dagen of uren nog recht op vakantie bestaat.

Deze vakantierechten (in tijd) kun je namelijk meenemen naar je volgende werkgever. Deze is verplicht om de vrije dagen toe te staan. Het loon over deze vrije dagen, neem je mee van je vorige werkgever. Je nieuwe werkgever is dus niet verplicht de dagen die je opneemt uit te betalen. Het is ook mogelijk om met je werkgever af te spreken om alle vakantiedagen die nog staan, op te nemen voordat je naar je nieuwe werkgever gaat.

Precies weten wat je rechten zijn? Als lid van CNV krijg je gratis rechtshulp.

Vakantiedagen afkopen

Alleen die vakantiedagen die je extra hebt, boven het wettelijk minimum van het lopende jaar (bovenwettelijk dus), kunnen worden afgekocht. Dat kunnen ook bovenwettelijke dagen zijn die zijn overgebleven van het jaar daarvoor.
Jouw werkgever is echter niet verplicht de vakantiedagen te laten afkopen als jij dit wenst.

Vakantiedagen verplicht opnemen

Ben ik verplicht mijn vakantiedagen op te nemen als ik op non-actief ben gesteld?

Als je wordt ontslagen (bijvoorbeeld door bedrijfseconomische omstandigheden), dan kan jouw werkgever je op non-actief stellen tot het ontslag rond is. Dit betekent dat je geen werkzaamheden verricht, maar wel beschikbaar moet zijn om eventueel werk dat nog gedaan moet worden, te doen.

Stelt jouw werkgever jou op non-actief, dan mag hij niet zomaar deze dagen als vakantiedagen aanmerken. Dit is in strijd met de vakantiewet.

Als jij  tijdens jouw non-actiefperiode geen vakantie plant, dan houdt je de aanspraak op vakantiedagen. Aan het einde van het dienstverband worden deze uitbetaald.

Het ligt anders als jij nadrukkelijk aangeeft dat je tijdens de periode van non-actiefstelling op vakantie gaat. Je neemt dan zelf het initiatief om vakantiedagen op te nemen. Je bent dan niet meer beschikbaar voor werk dat eventueel nog wel opgepakt zou moeten worden. De vakantiedagen die je dan opneemt, kan de werkgever van je vakantietegoed afschrijven.

Feestdagen

Er zijn een aantal dagen die over het algemeen worden aangemerkt als feestdagen. Er bestaat echter geen verplichting voor de werkgever om op deze dagen vrijaf te geven. In je cao staat meestal vermeld welke dagen in jouw bedrijfstak of bedrijf als feestdagen gelden.

De volgende dagen worden doorgaans gezien als feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Eerste en Tweede Paasdag
 • Koninginnedag
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en Tweede Pinksterdag
 • Eerste en Tweede Kerstdag
 • Nationale feestdagen die door de overheid worden vastgesteld
 • Bevrijdingsdag: Over 5 mei (Bevrijdingsdag) ontstaat nogal eens onduidelijkheid. Is dit nu een nationale feestdag of niet? Officieel wel, maar ook hiervoor geldt dat vrijaf (met behoud van loon) in de cao vastgelegd dient te worden. De Star (Stichting van de Arbeid) handhaaft de aanbeveling om alleen in lustrumjaren (eens in de vijf jaar) op 5 mei vrijaf te geven. Veel werkgevers houden zich aan deze aanbeveling, maar je staat als werknemer sterker wanneer de afspraak hierover is vastgelegd in je cao.

Religieus verlof

Religieus verlof voor andere dan de protestantse feestdagen komt veelal tot stand in overleg met de werkgever en kent geen wettelijke grondslag.

Vakantiedagen opbouw

Vakantiedagen worden door het jaar heen opgebouwd. Als je niet werkt door zwangerschaps- en bevallingsverlof, loopt de opbouw van vakantiedagen door.

De vakantiewet regelt nu nog dat, wanneer je volledig (100%) ziek bent, je alleen over het laatste half jaar van de ziekteperiode vakantie opbouwt. Als je gedeeltelijk ziek bent en ook gedeeltelijk werkt, bouw je alleen vakantie op over de uren dat je arbeid verricht.

Een paar voorbeelden:

 1. Opbouw vakantiedagen bij volledig ziek zijn
  Theo is van 1 januari 2010 tot 1 juli 2011 volledig ziek. Hij bouwt dan alleen vakantie op in de periode tussen 1 januari 2011 en 1 juli 2011. Gedurende de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 bouwt Theo geen vakantiedagen op.
 2. Opbouw van vakantiedagen bij volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
  Marlies is de hele maand maart 2011 ziek en vanaf 1 april 2011 tot 1 oktober 2011 werkt zij weer halve dagen. Vanaf 1 oktober 2011 is zij weer volledig hersteld en gaat ze weer hele dagen aan de slag.
  Over de maanden januari 2011 en februari 2011 bouwt Marlies volledig vakantiedagen op, omdat ze toen gewoon aan het werk was. Over de maand maart 2011 bouwt zij ook volledig vakantiedagen op. Deze maand valt namelijk onder het tijdvak van de laatste zes maanden van volledige ziekte. Over de maanden april tot september 2011 bouwt ze vakantiedagen op over de dagen dat zij werkt. In dit geval werkt zij in die periode halve dagen en zij bouwt dus in die periode ook maar de helft ( 50%) aan vakantiedagen op. Vanaf de maand oktober 2011 is zij weer volledig aan de slag en bouwt zij dan ook weer volledig vakantiedagen op.

Vanaf 1 jan 2012: de nieuwe vakantiewet

Met de komst van de nieuwe vakantiewetgeving wordt de vakantieopbouw van de gezonde en zieke werknemer gelijk getrokken. Zij bouwen beiden hetzelfde wettelijke aantal vakantiedagen op. Daarbij maakt het ook niet meer uit of de werknemer volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is wegens ziekte.
Dit betekent dat het vooral voor de zieke, gedeeltelijk werkende, werknemer duidelijker zal worden op hoeveel vakantiedagen hij aanspraak kan maken. De opbouw is namelijk niet meer afhankelijk van het aantal uur dat je het werk hervat.

Vakantiedagen en toestemming

In principe moet jouw werkgever instemmen met je vakantiewensen. Alleen als je wens grote problemen voor de bedrijfsvoering oplevert, mag er van deze regel worden afgeweken. In dat geval moet de werkgever wel akkoord gaan met een andere aaneengesloten vakantieperiode van twee weken of twee keer één week.

Je moet jouw vakantiewensen indienen bij jouw werkgever (meestal de leidinggevende). Na ontvangst van jouw wensen heeft hij twee weken de tijd om eventuele bezwaren schriftelijk kenbaar te maken. Doet hij dat niet, dan is de vakantie vastgesteld. Voor extra vakantiedagen (die dus boven op het wettelijke minimum komen) kan eventueel een andere termijn gelden. Maar dat moet dan wel van tevoren schriftelijk (bijvoorbeeld in de cao) zijn vastgelegd.

Je moet ieder jaar de vakantiedagen kunnen opnemen waar je minimaal recht op hebt. Jouw werkgever mag daar geen bezwaar tegen maken, ook niet met een beroep op ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’. Met de ingang van de nieuwe vakantiewetgeving op 1 januari 2012, wordt het extra belangrijk dat de werkgever jou ook in staat stelt om je wettelijke vakantiedagen op te nemen. Dit omdat de wettelijke vakantiedagen al na een 0,5 jaar na het opbouwjaar vervallen.

Precies weten wat je rechten zijn? Als lid van CNV krijg je gratis rechtshulp.

Aantal vakantiedagen

De vakantiewet regelt jouw recht op de opbouw van de wettelijke vakantiedagen. Wettelijk heb je recht op 4x de wekelijkse arbeidsduur aan vakantiedagen. Dit betekent dat je bij een fulltime dienstverband recht hebt op 20 vakantiedagen (4 x vijfdaagse werkweek).
Wanneer je in deeltijd werkt, wordt het aantal vakantiedagen berekend aan de hand van het deeltijdpercentage. Bij een dienstverband van bijvoorbeeld 60%  heb je recht op 12 vakantiedagen (0,6 x 20 dagen).

Vakantiedagen volgens je cao (bovenwettelijke vakantiedagen)

Naast de wettelijke vakantiedagen kan je op grond van je arbeidsovereenkomst of cao recht hebben op extra vakantiedagen. Dit worden ook wel “de bovenwettelijke vakantiedagen” genoemd. Het verschilt per sector of er recht bestaat op bovenwettelijke vrije dagen. Ook seniorendagen zijn bovenwettelijke vakantiedagen.

Vanaf 1 januari 2012 is het onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen extra van belang. De nieuwe vakantiewetgeving bepaalt namelijk dat de wettelijke vakantiedagen een half jaar na het opbouwjaar komen te vervallen. Voor de bovenwettelijk vakantiedagen blijft het verjaringtermijn van 5 jaar gelden.

Let op: de bovenwettelijke vakantiedagen dienen niet verward te worden met roostervrije dagen/ATV-dagen.

Het opnemen van vakantiedagen en re-integratie

Als je langer dan 6 weken ziek bent, heeft de werkgever de plicht om jou te helpen weer aan het werk te komen. Samen met de arbodienst wordt er dan gekeken naar de mogelijkheden voor terugkeer naar het werk. Hiervoor wordt een re-integratieplan opgesteld. In dit plan kan bijvoorbeeld staan dat je passende arbeid krijgt om weer langzaam aan het werk te gaan. Je bent als werknemer verplicht om mee te werken aan de maatregelen die de arbodienst voorschrijft en aan de voorschriften die jouw werkgever in dit kader geeft. Wanneer je het niet eens bent met het oordeel van de arbo-arts kun je een zogenaamd “deskundigenoordeel” (voorheen genaamd: second opinion) aanvragen.

Met de komst van de nieuwe vakantiewetgeving wordt het oordeel van de arbodienst nog belangrijker. De kans is groot dat wanneer de arbodienst bepaalt dat jij in staat bent te re-integreren, de arbodienst in dat geval ook bepaalt dat jij in staat bent om vakantie op te nemen, ook als deze vakantie valt in de periode van jouw re-integratie (bijvoorbeeld in de periode dat jij gedeeltelijk/passend werk verricht).

Geef daarom bij besprekingen met de arbo-arts duidelijk aan of je wel of niet in staat bent te re-integreren. Hierdoor voorkom je namelijk discussies over het wel of niet kúnnen opnemen van je vakantiedagen. Mocht de uitkomst namelijk zijn dat je niet in staat bent om te re-integreren en hierdoor ook niet in staat bent om vakantie op te nemen, dan kan de vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen verlengd worden. Hierover moeten dan wel afspraken zijn gemaakt in jouw cao.

Ben ik verplicht vakantiedagen te laten afschrijven als ik tijdens een collectieve vakantie ziek word?

In jouw cao of arbeidsovereenkomst kan een collectieve vakantie afgesproken zijn. Van een collectieve vakantie is sprake als jouw werkgever voor jou en jouw collega’s een vakantie vaststelt in een vaste periode van het jaar.

Als je tijdens een collectieve vakantie ziek wordt, mag de werkgever voor deze ziektedag niet zomaar een vakantiedag afschrijven. Dit mag alleen als hierover in jouw arbeidsovereenkomst of de daarop van toepassing zijnde cao afspraken zijn gemaakt. Na 1 januari 2012 mag dit ook als je als werknemer hiermee mondeling instemt. Omdat niet altijd duidelijk aantoonbaar is of jij wel of niet hebt ingestemd, probeert het CNV in cao’s af te spreken dat het afschrijven van een vakantiedag tijdens jouw vakantie alleen maar mag wanneer jij hiermee schriftelijk hebt ingestemd. Kijk dus goed naar wat hierover in jouw nieuwe cao is opgenomen.

Als ik tijdens mijn vakantie ziek word, kost mij dit dan een vakantiedag?

Als jouw vakantie eenmaal is vastgesteld (met andere woorden: je hebt met je werkgever afgesproken op welke dagen je de vakantie opneemt) heeft je werkgever niet het recht om, op de dagen waarop je tijdens deze vakantie ziek bent, zomaar een wettelijke vakantiedag af te schrijven. Hij mag in een dergelijk geval alleen een bovenwettelijke vakantiedag afschrijven, maar ook dat mag hij niet zomaar doen! Jij moet hier eerst (mondeling) mee instemmen.

CNV vindt het echter wenselijk om in de cao op te nemen dat er in dit geval eerst schriftelijke instemming van de werknemer vereist is voordat er een vakantiedag wordt opgenomen in geval van ziekte tijdens vakantie.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}