Ziekte

Ik ben het niet eens met het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Remy Janischka, jurist bij het CNV: ‘Het gebeurt in de praktijk nogal eens dat een bedrijfsarts een advies geeft waar je het niet mee eens bent. Hij vindt bijvoorbeeld dat je weer kunt werken, terwijl jij van mening bent dat je ziek bent. Dat zijn vervelende situaties. In principe geldt de mening van de bedrijfsarts. Als de bedrijfsarts vindt dat je het werk weer geheel of gedeeltelijk moet hervatten, dan kan dat van je worden verwacht. Het kan zijn dat de bedrijfsarts een onjuist advies heeft gegeven. Voor die situaties bestaat de mogelijkheid om een deskundig oordeel bij het UWV aan te vragen. Het UWV bekijkt je situatie opnieuw en brengt een oordeel uit of je ziek bent of niet’.

Mijn werkgever houdt mij voor 5% ziek. Mag dat zomaar?

Remy Janischka, jurist bij het CNV: ‘Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je onterecht ziek gehouden wordt. Als jij feitelijk je gehele werkzaamheden kunt verrichten, dan mag je niet voor een klein gedeelte ziek gemeld blijven. We hebben over dit soort zaken in CNV-verband een procedure gevoerd. Met succes. De rechter was het met ons eens dat iemand die zijn werk volledig doet, niet voor 5% ziek gehouden kan worden.’

Kan ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Remy Janischka, jurist bij het CNV: ‘Als je ziek bent en je krijgt ook nog ’s te horen dat je werkgever je wilt ontslaan, is dat natuurlijk heel vervelend. Een zieke werknemer heeft extra ontslagbescherming. Dat betekent dat je in principe niet ontslagen kan worden tijdens de eerste twee jaren van je ziekte. Als je om een andere reden ontslagen wordt, zou het eventueel wel kunnen. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie. Je kunt in ieder geval niet ontslagen worden omdat je ziek bent’.

Als mijn werkgever mijn ziekmelding niet accepteert, wat kan ik dan doen?

U kunt in ieder geval een zogenaamd deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. De verzekeringsarts kijkt dan naar uw (medische) situatie en beoordeelt of u op het moment dat u zich ziek gemeld heeft ook daadwerkelijk ziek was. De werkgever heeft dan wel het recht om in de tussenliggende tijd uw loon stop te zetten. Als u gelijk krijgt, dan moet de werkgever u alsnog doorbetalen.

Hoe zit het met opnemen vakantie in ziekteperiode?

In principe kost u dit geen vakantiedagen. Tenzij anders in de CAO bepaald is of schriftelijk met u overeengekomen is en dan alleen over bovenwettelijke vakantie-uren. Houd er dan wel rekening mee dat de werkgever u kan oproepen bij de bedrijfsarts. Tijdens uw vakantie lopen de verplichtingen rond reïntegratie en ziekte door. Als u geen vakantiedagen wilt opnemen tijdens ziekte, maar u gaat wel weg, dan hoeft de werkgever daar geen rekening mee te houden.

Ik ben ziek, maar ik moet werken?

De werkgever is geen arts, en zal advies moeten inwinnen bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts zal, nadat u een gesprek heeft gehad, de werkgever adviseren. Dit advies is niet bindend. De werkgever kan u nog steeds oproepen om te komen werken. Wanneer u het er niet mee eens bent, dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Het is de bedoeling dat u en uw werkgever er na het deskundigenoordeel samen uitkomen.

Ik ben ziek, maar mijn werkgever wil echter dat ik morgen aangepast werk kom doen. Mag dit?

Uw werkgever mag een advies van de bedrijfsarts naast zich neerleggen. Maar, dat doet de werkgever dan wel op eigen risico. Als u van mening bent dat u nog niet kunt werken of dat u het werk dat de werkgever voorstelt niet kunt doen, dan kunt u een deskundigenoordeel hierover aanvragen bij UWV.

Is er voor werknemers die ziek waren voor 1 januari 2012 overgangsrecht voor opbouw vakantiedagen?

Helaas is er geen overgangsrecht afgesproken bij de opbouw van vakantiedagen voor mensen die voor 1 januari 2012 ziek zijn geworden. U valt dus tot 31 december 2011 onder het oude recht. Vanaf 1 januari 2012 is er geen verschil in vakantieopbouw tussen zieke en niet-zieke collega’s. In het voorbeeld dat u op 1 mei 2011 ziek werd betekent dit dat u in de laatste zes maanden van uw ziekteperiode vakantie-uren opbouwt. Vanaf 1 januari 2012 bouwt u wel volledige vakantie-uren op in verband met de nieuwe wetgeving.

Door fysieke klachten kan ik mijn werk als verpleegkundige niet meer doen. Ben ik verplicht ander werk te doen?

U en uw werkgever zijn verplicht om gedurende de eerste twee jaar van ziekte zich in te spannen voor uw reïntegratie. Dat betekent dat als u ander werk kan doen dat past binnen uw fysieke mogelijkheden, dit van u gevraagd mag worden. Het is wat anders of u ook een andere functie met een lager salaris zou moeten accepteren.

Ik ben rijksambtenaar en ontslagen, maar nu ben ik ziek en heb ik mij pas na mijn ontslag ziek gemeld. Heeft dat nog effect?

Ja, volgens het ARAR heeft u dan nog recht op 1 jaar doorbetaling van uw salaris, onder de voorwaarde dat u echt ziek bent. Op uw ontslag heeft het echter geen effect.

Mijn werkgever wil dat ik – na een langdurige ziekteperiode – snel mijn werk hervat, maar ik vind dat ik dan roofbouw pleeg op mijn lichaam. Wat moet ik doen?

Het beste is als u tot een akkoord komt met uw werkgever en/of bedrijfsarts. In het uiterste geval kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij uitkeringsinstantie UWV. UWV gaat dan beoordelen of u in staat bent om het werk en de uren die u aanbiedt uit te voeren. De kosten zijn € 50,=. Als UWV u in het gelijk stelt, moet uw werkgever deze kosten vergoeden.

Vervalt het feestdagenverlof bij ziekte?

Uitgangspunt is dat een werknemer op feestdagen vrij is met behoud van salaris. In met name zorg&welzijn wordt gewerkt met een rooster met wisselende diensten. Iedereen krijgt aan het begin van elk kalenderjaar compensatiedagen toegekend voor het werken op feestdagen. Voor een werknemer in een rooster met wisselende diensten kan een feestdag dus een ‘gewone’ werkdag zijn.

De aan het begin van het kalenderjaar toegekende compensatiedagen in verband met feestdagen worden beschouwd als de vervangende tijd voor een desbetreffende feestdag. Wie op een feestdag heeft gewerkt, ontvangt hiervoor dus compensatie (verlof). Deze compensatie komt tijdens ziekte niet te vervallen.

Ik ben al meer dan een half jaar ziek. Heb ik dan nog recht op vakantiedagen?

Per 1 januari 2012 bouwen zieken even veel vakantiedagen op als werknemers die niet ziek zijn. Tot voor kort bouwden zieke werknemers maximaal een half jaar vakantiedagen op. In 2009 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat een zieke werknemer evenveel wettelijke vakantiedagen op moet bouwen als zijn collega die niet ziek is. Op grond van deze uitspraak is nu ook de Nederlandse wetgeving aangepast.

 

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}