Veelgestelde vragen ondernemingsraad

Wanneer moet er een OR worden opgericht?

De wetgever heeft de verplichting tot het oprichten van een OR bij de directie van het betreffende bedrijf neergelegd. Het is verplicht indien er meer dan vijftig werknemers zijn. Indien de ondernemer dit weigert kan het worden voorgelegd aan de kantonrechter. Indien er meer dan tien, maar minder dan vijftig werknemers zijn kan er ook een Pvt (Personeelsvertegenwoordiging) worden opgericht.

De werkgever vraagt aan ons als ondernemingsraad in te stemmen met de verlaging van de vergoeding voor storingsdiensten.

Er is regelmatig discussie of een onderwerp voorbehouden is aan de OR of GO en met de vakbonden afgestemd moet worden. Neem bij twijfel in ieder geval contact op met het regiokantoor.

Wanneer er een plek vrij komt bij de OR, kan je dan gewoon solliciteren als OR lid?

Nee. OR-leden vertegenwoordigen de werknemers. Deze hebben altijd het recht de OR-leden te kiezen. Zie hiervoor artikel 6 WOR.

Na een fusie, hoe kunnen we samenwerken met de OR van de fusiepartner?

Dat kan op verschillende manieren. Doordat de voorzitters van de OR’en regelmatig afstemmingsoverleg hebben en door het instellen van een gezamenlijke voorbereidingscommissie van beide OR’en. Ook is het mogelijk een platform in te stellen, waarin leden van beide OR’en zitting hebben. Dat platform kan namens de twee (of meer) OR’en het overleg voeren met de bestuurders, maar dat hoeft niet. Een platform kan puur ter afstemming zijn, waarbij alle betrokken OR’en hun bevoegdheden behouden.

De OR-verkiezingen komen eraan, hoe organiseer ik deze?

In het reglement van de OR staat geregeld hoe de OR-verkiezingen moeten worden georganiseerd. De organisatie van de verkiezingen kan de OR toebedelen aan een verkiezingscommissie.

Hoe richten we een OR op?

De ondernemer is verantwoordelijk voor het oprichten van een ondernemingsraad. Die moet het proces in werking zetten en zorgen dat de stappen naar het opstellen van een voorlopig reglement en de eerste verkiezingen gezet worden. Hij kan daarvoor een verkiezingscommissie aanstellen, maar blijft wel verantwoordelijk totdat de eerste ondernemingsraad is gekozen. De verplichting tot een OR geldt vanaf 50 werknemers, onder dat aantal mag het wel, maar dan is het niet verplicht.

Welke stappen moeten gezet worden om tot de oprichting van een OR te komen?

1. Opstellen van een voorlopig reglement: onder verantwoordelijkheid van de ondernemer wordt een voorlopig reglement voor de ondernemingsraad opgesteld.
2. Verkiezingen: in een periode van 13 weken worden verkiezingen gehouden volgens de in het voorlopig reglement vastgelegde verkiezingsprocedure. De betrokken vakorganisaties worden eerst in de gelegenheid gesteld kandidaten te leveren, vervolgens kunnen onafhankelijke kandidaten zich melden. Na de stemming zelf kan de OR worden geïnstalleerd. Wanneer de OR in functie is, zal de ondernemer moeten zorgen voor alle wettelijk bepaalde faciliteiten (tijd, geld, voorzieningen) die de OR voor zijn functioneren nodig heeft.

CNV Academie ondersteunt en adviseert bij de oprichting van een OR. Meer weten? Bel met 030 751 1747 of stuur een email naar aanvraagacademie@cnv.nl

 

Voor 90% vast inroosteren mag dat zomaar?

Uw werkgever wil een algemene regelng afsluiten waarbij u voor 90% vast wordt ingeroosterd en voor 10% flexibel.

Dit kan mits de werkgever een dergelijke algemene regeling afsluit met de OR of de personeelsvertegenwoordiging. Wel moet het zo zijn dat altijd het grootste deel van de uren zo veel mogelijk vast ingeroosterd wordt.

Wat zijn de taken van de OR?

De OR houdt zich voornamelijk bezig met het houden van toezicht op naleving van de arbeidsvoorwaarden. Het is van belang dat ze in een onderneming de naleving van de CAO controleren en bevorderen. Verder hebben ze adviesrecht waarbij deskundigen kunnen worden ingeroepen, instemmings-, initiatief- en informatierecht.

:Meer weten over de rechten en plichten van de OR? Volg een basistraining bij CNV Academie, klik hier.

 

Onze OR heeft een aantal vacatures die wij graag willen opvullen. Mogen belangstellenden in de OR plaatsnemen?

Dit moet geregeld zijn in het ondernemingsraadreglement. Bij toepassing van het personenstelsel ligt het voor de hand dat bij een tussentijdse vacature de kandidaat wordt gekozen die bij de laatste OR-verkiezingen na de laatst gekozen kandidaat de meeste stemmen heeft gekregen. Bij toepassing van het lijststelsel is de volgende op de lijst van de aftredende persoon kandidaat voor de OR. Indien een plaatsvervanger is aangesteld voor het vertrekkende lid vervult deze persoon de vacature.

Eventueel moeten er nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden. De WOR laat geen ruimte om op andere wijze de vacatures te vervullen. Het is niet raadzaam dat de OR anders beslist. Wanneer de OR lichtvoetig met de WOR omgaat, kan de bestuurder via de samenstelling van de OR de rechtsgeldigheid van OR-besluiten aanvechten.

Heb ik als OR-lid ontslagbescherming?

Uw werkgever kan u niet via het UWV-werkbedrijf ontslaan, omdat er een opzegverbod geldt voor mensen die zitting hebben in de Ondernemingsraad.

Via de kantonrechter zou het wel kunnen. Artikel 7:670a BW bepaalt dat een werkgever toestemming nodig heeft van de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met een werknemer die in de OR zit op te zeggen. De kantonrechter mag de gevraagde toestemming slechts verlenen als de werkgever aannemelijk maakt dat de opzegging geen verband houdt met het lid zijn van de OR. Dit houdt dus in feite in dat uw werkgever u niet mag ontslaan omdát u in de OR zit, maar zou u eventueel wel mogen ontslaan vanwege een andere reden, terwijl u in de OR zit.

Ik heb ergens gehoord dat er een Europese ondernemingsraad is, wat is dit?

Veel ondernemingen zijn onderdeel van een internationale onderneming of hebben dochterondernemingen in andere landen dan de Europese Unie.

Bedrijven die in minimaal twee verschillende lidstaten een vestiging hebben met minstens 150 werknemers zijn verplicht een Europese Ondernemingsraad op te richten. Dit geldt ook voor ondernemingen van concerns die de hoofdvestiging buiten de Europese Unie hebben.

Mijn werkgever is verplicht volgens de WOR om een OR in te stellen maar weigert dit. Wat kan ik hieraan doen?

De meeste bedrijven zijn verplicht om een OR in te stellen. Als die verplichting geldt kan het instellen van een OR dus niet geweigerd worden. Als uw werkgever volhardt in de weigering, kunt u het beste CNV Connectief inschakelen en vragen om advies. Wij kunnen onze leden ondersteunen om te bewerkstelligen dat er wel een OR wordt ingesteld.

Heeft de OR een rol als de werkgever het voornemen heeft te fuseren met een andere instelling?

In geval van een voorgenomen besluit tot fusie is de ondernemer op grond van artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), verplicht de Ondernemingsraad advies te vragen.

Als OR ondersteuning nodig bij fusie en/of reorganisatie? Ga een OR Partnerschap aan bij CNV Academie, klik hier.

 

Ik hoorde dat binnen ons bedrijf de werktijden zijn gewijzigd, de OR wist van niets. Mag dat zomaar?

Uw werkgever heeft volgens artikel 27 van de WOR voor een aantal voorgenomen besluiten de instemming van de OR nodig. Het wijzigen van een werktijdenregeling valt hier ook onder. Uw werkgever kan de oude werktijdenregeling dus niet zomaar eenzijdig wijzigen. U kunt daarom het beste contact opnemen met uw regiokantoor om de situatie te bespreken.

Wanneer moet een OR-reglement aan CNV worden voorgelegd?

In twee gevallen:

Een voorlopig reglement: als voor de eerste keer een OR wordt gekozen wordt het reglement opgesteld door de ondernemer, omdat het tot zijn verplichting hoort de OR in te stellen. Omdat de werknemers daar nog niet aan te pas zijn gekomen, treedt CNV Connectief als vakbond in hun plaats en beoordeelt het voorlopig reglement.

Een nieuw OR-reglement na reorganisatie of wijziging van de medezeggenschapsstructuur om andere redenen. Daarbij zal het oordeel van de verschillende al aanwezige medezeggenschapsorganen zwaar wegen. Alle vastgestelde reglementen dienen naar de Bedrijfscommissie te worden toegezonden.

Mag de bestuurder in de zin van de WOR de OR vragen informatie te verzamelen onder de achterban als er een ontslagprocedure loopt tegen een manager?

Aangezien het om een manager gaat heeft de bestuurder in de zin van de WOR wel de plicht om de OR hierover in te lichten. Het is dan aan de OR hoe zij het verder oppakt. De OR heeft het recht om navraag te doen, om zo een duidelijk beeld voor zichzelf te schetsen. De OR mag zich echter niet bezighouden met individuele zaken, ook niet als het om een manager binnen het bedrijf gaat.

Mijn werkgever heeft een Sociaal plan met de OR afgesloten en de vakbonden hierbij niet betrokken. Wat is de status van dit Sociaal Plan?

Omdat dit Sociaal Plan alleen met de OR is overlegd en niet met de erkende vakbonden, heeft het Sociaal Plan geen waarde en kan er geen beroep op worden gedaan.

Mijn werkgever spreekt mij aan op mijn werk voor de Ondernemingsraad. Wat zijn mijn rechten?

Op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is iedere organisatie die meer dan 50 medewerkers in dienst heeft verplicht een OR in stellen. U heeft het recht zich verkiesbaar te stellen en activiteiten voor de OR uit te voeren. Als hij dit wil dwarsbomen, handelt hij in strijd met de wet. Wij adviseren u dit punt met de andere OR-leden te bespreken en als gehele OR dit te agenderen met een overleg met uw werkgever.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}